Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Прање и полирање возила

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Прање и полирање возила, Бр. XI-13-404-51/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Прање и полирање возила

Назив и ознака из Општег речника набавке: Прање аутомобила и сличне услуге - 50112300

Рок за подношење понуде: 20.03.2015. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:20.03.2015. године у 12:15  часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за прање и полирање возила, Бр. XI -13-404-51/2015 - не отварати“


Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Марији Крстић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rsАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Марији Крстић, дипл. правник
службеник за јавне набавке


Позив за подношење понуда


 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID