Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка материјала за водовод и грејање, у складу са чланом 39. став 2.

   
ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама -  Материјал за водовод и грејање , Бр. XI -13-404-33/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Материјал за водовод и грејање

Назив и ознака из Општег речника набавке: Материјал за водоинсталатерске послове и грејање - 44115200

Рок за подношење понуде:26.02.2015. године, до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:26.02.2015. године у 10:15  часова


Начин подношења понуде : Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „ Материјал за водовод и грејање, Бр. XI -13-404-33/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@pancevo.rsМолимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке


Позив за подношење понуда


 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID