Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Радови на повезивању електро ормана и пуњача за Ренаулт

   


    На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавне набавке мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

Опис предмета набавке: Радови на повезивању електро ормана и пуњача за Ренаулт

Назив и ознака из општег речника набавке:
Радови на постављању електричних инталација и електромонтажни радови - 45311000

Природа радова: Полагање електроенергетског кабла за напајање пуњача за пуњење акумулатора ел.аутомобила из градске електро мреже

Обим радова:
- Уклањање бехатон плоча А=36.00 х 0.80 м = 28.8 м&суп2;
- Исецање и разбијање асфалта ширине 40 цм, А=1.80 х 0.40 м= 0.72 м&суп2;
- Ручни ископ земље III кат за полагање електроенергетског кабла В=37.80 х 0.80 х 0.40 м= 12.10 м&суп3;
- Израда посетљице од песка д=10 цм, В= 37.80 x 0.40 x 0.10 м = 1.51 м&суп3;
-Набавка материјала, полагање електроенергетског кабла (ПП00-Y5x10мм&суп2;) и повезивање електроинсталације у електро орманима = 41 м
- Постављање упозоравајуће траке преко делимично затрпаног електроенергетског кабла = 37.8 м
- Затрпавање рова песком са стабилизацијом В= 12.10 -1.51- 1.44=9.15 м &суп3;
- Израда подлоге од сејанца са стабилизацијом за враћање бехатон плоча у првобитно стање Д = 5 цм,
V = 36.00 х 0.80 х 0.05м = 1.44 м&суп3;
- Враћање бехатон плоча у првобитно стање А=36.00 х 0.80 м = 28.80 м&суп2;
- Одвоз шута и земље из ископа на депонију V = 37.80 х 0.80 х 0.40 м= 12.10 м&суп3;
- Поправка пешачке стазе од асфалта 8 цм ( BNS ) А=1,80 x 0,4=0.72 м&суп2;
- Издавање потврде овлашћеног извођача радова да ел.инсталација објекта испуњава прописане техничке услове - 2 ком
- Испитивање изведене електроинсталације од стране овлашћене организације са издавањем атеста о исправности - паушал 1

Место извођења радова: Место извођења радова је место Наручиоца: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Ознака из класификације делатности: Сектор F , Област 42, Грана 42.2., Група 42.22, 43.12 и 43.21, Остали завршни радови

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Радови на повезивању електро ормана и пуњача за Ренаулт, Бр. XI -13-404-210/2014 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.02.2015. год. до 10:00 часова.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 09.02.2015. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.


МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 09.02.2015. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати  само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).


РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.


Лице за контакт
Ивана Цветковић, дипл.правник, члан комисије за јавну набавку
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
КОМИСИЈА

Биљана Ђордан, дипл. машински инжењер, стручно лице и лице задужено за
 реализацију уговора                                     


Олга Шиповац, дипл. технолог, стручно лице                        


Ивана Цветковић, дипл.правник                            

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом Уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID