Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка стручне литературе за потребе запослених - обликована у 5 партија

   

На основу чланова 36. и 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), објављујемо:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
5 партија
НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра

Опис предмета набавке: Набавка стручне литературе за потребе запослених-обликована у 5 партија  Бр. XI -13-404-199/2014

Назив и ознака из општег речника набавке
22212000 - Периодичне публикације

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, који прописује да се исти може покренути због техничких разлога, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
ПАРТИЈА 1.
Привредно друштво „Рачуноводство“ доо, Београд, Његошева бр. 19
је једини издавач и дистрибутер часописа „Рачуноводствена пракса“

ПАРТИЈА 2.
НИП образовни информатор д.о.о., Београд, Цара Лазара бр. 5-7
је једини издавач и дистрибутер часописа
часопис Билтен буџетско рачуноводство ( ISSN број 1452-3515)
часопис Правни саветник ( ISSN број 1820-6646) -
часопис Подсетник за директора ( ISSN број 1820-6638)

ПАРТИЈА 3.
''Цекос Ин“ д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београд, Светогорска бр. 28
је једини издавач и дистрибутер часописа „Информатор“ са гратис програмом ЕКСПЕРТ

ПАРТИЈА 4.
ИПЦ-Информативно пословни центар, Београд, Вишеградска 6/ II је једини издавач и дистрибутер часописа Ревизор, Буџет, Правник и Директор -менаџер
ПАРТИЈА 5.

''ДСТ''д.о.о.,Гоце Делчева 38/1, 11070 Нови Београд је једини издавач и дистрибутер часописа Ревизија


Обзиром да постоје искључива права наведених предузећа на издавање и дистрибуцију наведених публикација. Наручилац је на основу  Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр. 404-02-4315/14 од 19.12.2014.године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.


Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ПАРТИЈА 1.
Привредно друштво „Рачуноводство“ доо, Београд, Његошева бр. 19

ПАРТИЈА 2.
НИП образовни информатор д.о.о., Београд, Цара Лазара бр. 5-7
ПАРТИЈА 3.
''Цекос Ин“ д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београд, Светогорска бр. 28
ПАРТИЈА 4.
ИПЦ-Информативно пословни центар, Београд, Вишеградска 6/ II

ПАРТИЈА 5.
''ДСТ''д.о.о.,Гоце Делчева 38/1, 11070 Нови Београд
КОМИСИЈА

Бојан Петров,  дипломирани андрагог,стручно лице, члан  
Сандра Радуловић, струковни економиста, лице задужено за реализацију уговора, члан   
Злата Живанов-Крапеж, дипломирани економиста, службеник за јавне набавке, члан

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о обустави за партију 2Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID