Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка намештаја за пројекат

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка намештаја за пројекат „Припрема Скупштине Панчево за јавна слушања“, Бр. XI -13-404-181/2014, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка добара - Набавка намештаја за пројекат „Припрема Скупштине Панчево за јавна слушања“
Назив и ознака из Општег речника набавке: Намештај - 39100000
Рок за подношење понуде: 01.12.2014. године, до 12:00 часова
Разматрање понуда ће се обавити дана: 01.12.2014. године у 12:15 часова
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4,
                        или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку намештаја за пројекат „Припрема Скупштине Панчево за јавна слушања“, Бр. XI -13-404-181/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@pancevo.rsМолимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.`АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID