Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Одржавање система сирена за јавно узбуњивање

   

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама -Одржавање система сирена за јавно узбуњивање за потребе Одељења за одбрану и ванредне ситуације, бр. XI -13-404-191/2014, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Одржавање система сирена за јавно узбуњивање за потребе Одељења за одбрану и ванредне ситуације
Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге набавке и одржавање безбедносне опреме - 50610000
Рок за подношење понуде: 28.11.2014. године, до 12:00 часова
Разматрање понуда ће се обавити дана: 28.11.2014. године у 12:15 часова
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4,
                         или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку,Одржавање система сирена за јавно узбуњивање,Бр. XI -13-404-191/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@pancevo.rs


Молимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.`
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић, дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

 

Позив за подношење понуд а

 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID