Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка цикломера за потребе саобраћајне полиције

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара - Набавка цикломера за потребе саобраћајне полиције, Бр. XI-13-404-149/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.


Предмет набавке: Набавка цикломера за потребе саобраћајне полиције

Назив и ознака из Општег речника набавке:
Ручни инструменти за мерење дужине - 38330000

Рок за подношење понуде:13.10.2014. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:13.10.2014. године у 12:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352-799, са назнаком „Понуда за набавку добара - Набавка цикломера за потребе саобраћајне полиције, Бр. XI-13-404-149/2014 “ - не отварати

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт:
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rs АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер,службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID