Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Уређење атарских путева према пројектима – периодично одржавање атарских путева, обликован у 11 партија

   На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

Опис предмета набавке: Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева, обликован у 11 партија

Назив и ознака из Општег речника набавке
Радови на одржавању путева - 45233141
Природа радова: Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева по партијама
Обим радова: Укупна дужина за 11 партија је 24.440,53 м
Место извођења радова: к.о. Глогоњ, к.о. Долово, к.о. Качарево, к.о. Јабука, к.о. Панчево, к.о. Банатско Ново Село, к.о. Старчево, к.о. Банатски Брестовац, к.о. Војловица, к.о. Иваново и к.о. Омољица
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1., Група 42.11
Изградња путева и аутопутева

БРОЈ ПАРТИЈА: Предмет набавке обликован је у 11 партија и то:

Партија 1. -     Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Глогоњ - Укупна дужина атарског пута 5.093,360 м
Партија 2. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Долово - Укупна дужина атарског пута 850 м
Партија 3. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Качарево - Укупна дужина атарског пута 1.860,23 м
Партија 4. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Јабука - Укупна дужина атарског пута 3.796,98 м
Партија 5. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Панчево - Укупна дужина атарског пута 1.568,65 м
Партија 6. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Банатско Ново Село - Укупна дужина атарског пута 950 м
Партија 7. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Старчево - Укупна дужина атарског пута 1.089 м
Партија 8. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Банатски Брестовац - Укупна дужина атарског пута 2.207,77 м


Партија 9. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Војловица - Укупна дужина атарског пута 1.755,58 м
Партија 10. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Иваново - Укупна дужина атарског пута 1.148,96 м
Партија 11. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева
к.о. Омољица - Укупна дужина атарског пута 4.120 м

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

                     Најнижа укупна понуђена цена радова, без ПДВ-а
100 х    _________________________________________________
                              Цена из понуде која се рангира, без ПДВ-а

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. ЗЈН.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: "Понуда за јавну набавку радова - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева, обликована у 11 партија, Бр. XI-13-404-85/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" - (заокружити број партије за коју се подноси понуда).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.09.2014. године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

Рок за подношење понуда је 12.09.2014. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ и НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
Отварање понуда обавиће се дана 12.09.2014. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке
Е-маил: javne.nabavke@pancevo.rs


КОМИСИЈА

Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, члан

Злата Живанов-Крапеж, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, заменик члана

Биљана Коканов, дипл. правник, службеник за јавне набавке, члан

Слободан Којић, дипл. правник, заменик члана

Ђуро Пјевац, дипл. инж. грађевине, стручно лице, члан

Александар Јеремић, дипл. инж. грађевине, стручно лице, заменик члана

Дамир Јовановић, дипл. инж. саобраћаја, стручно лице, члан

Вукашин Делић, дипл. инж. саобраћаја, стручно лице, заменик члана

Милорад Малић, дипл. инж. пољопривреде, стручно лице, члан

Зоран Грба, дипл. инж. пољопривреде, стручно лице, заменик члана

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење 1

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење 3

Додатно појашњење 4

Додатно појасњење 5

Додатно појашњење 6

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 11

Обавештење о закљученом уговору за партију 10

Одлука о измени уговора партија 10

Одлука о измени уговора партија 2

Одлука о измени уговора партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закључено0м уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештенеј о закљученом уговору партија 9

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID