Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка стручне литературе за потребе запослених-обликована у 5 партија

   

На основу чланова 36. и 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), објављујемо:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра

Опис предмета набавке: Набавка стручне литературе за потребе запослених-обликована у 5 партија  Бр. XI-13-404-121/2014

Назив и ознака из Општег речника набавке:
22212000 - Периодичне публикације

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, који прописује да се исти може покренути због техничких разлога, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих   права, набавку може испунити само одређени понуђач.


ПАРТИЈА 1
„Paragraf CO“ д.о.о. Привредно друштво за правно информатичку и издавачку делатност, Београд, Таковска бр. 42 је једини издавач и дистрибутер часописа. „Elektronska baza Paragraf Lex

ПАРТИЈА 2.
Привредно друштво „Рачуноводство“ доо, Београд, Његошева бр. 19 је једини издавач и дистрибутер часописа „Рачуноводствена пракса“


ПАРТИЈА 3.
Завода за унапређење пословања Д.О.О. Београд, Устаничка бр. 64/14 је једини издавач и дистрибутер часописа „Саветник“

ПАРТИЈА 4.
НИП образовни информатор д.о.о., Београд, Цара Лазара бр. 5-7 је једини издавач и дистрибутер часописа
часопис Билтен буџетско рачуноводство ( ISSN број 1452-3515)
часопис Правни саветник ( ISSN број 1820-6646) -
часопис Подсетник за директора ( ISSN број 1820-6638)

ПАРТИЈА 5.
''Cekos In“ д.о.о. Пр ивредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београд, Светогорска бр. 28 је једини издавач и дистрибутер часописа „Информатор“ са гратис програмом ЕКСПЕРТ

Обзиром да постоје искључива права наведених предузећа на издавање и дистрибуцију наведених публикација. Наручилац је на основу  Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр.404-02-2681/14 од 23.07.2014.године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ПАРТИЈА 1.
„Paragraf CO“ д.о.о. Привредно друштво за правно информатичку и издавачку делатност, Београд, Таковска бр. 42

ПАРТИЈА 2.
Привредно друштво „Рачуноводство“ доо, Београд, Његошева бр. 19

ПАРТИЈА 3.
Завод за унапређење пословања Д.О.О. Београд, Устаничка бр. 64/14

ПАРТИЈА 4.
НИП образовни информатор д.о.о., Београд, Цара Лазара бр. 5-7

ПАРТИЈА 5.
"Цекос Ин“ д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београд, Светогорска бр. 28КОМИСИЈА

1. Марија Ћурчин,  дипломирани андрагог,стручно лице, члан  
2. Сандра Радуловић, струковни економиста, лице задужено за реализацију уговора, члан   
3. Злата Живанов-Крапеж, дипломирани економиста, службеник за јавне набавке, члан

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученим уговорима

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID