Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге надзора над сузбијањем комараца

   

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Панчева. бр. II -06-020-6/2014-30 од 07.07.2014. год. и члана 49. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева, наручилац Градска управа града Панчева, упућује

Позив за подношење понуде
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД СУЗБИЈАЊЕМ КОМАРАЦА


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге надзора над сузбијањем комараца, Бр. XI-13-404-123/2014 , поднесете понуду, према условима и роковима из овог Позива за подношење понуда и Обрасца понуде, које вам достављамо у прилогу:

Предмет набавке: Набавка услуге надзора над сузбијањем комараца

Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге надзора - 79714000

Рок за подношење понуда: 31.07.2014. године, до 10:00 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге надзора над сузбијањем комараца, Бр. XI-13-404-123/2014 - не отварати“
Разматрање понуда ће се обавити дана: 31.07.2014. године у 10:15 часова

Услови:
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следеће услове:
1) Да понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде;
4) Да понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
6) Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно:
да је у протекле три године (2011, 2012. и 2013.) пружао услуге надзора над сузбијањем комараца најмање у износу понуђене вредности за ову јавну набавку (укупно за све три године) и
да поседује уведен систем квалитета ИСО 9001 или Решење о акредитацији
7) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује најмање један уређај и опрему за узорковање и контролу бројности ларви комараца;
8) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 5  запослених радника по основу Уговора о раду, Уговора о делу, или другом правном основу.

Доказ:
Понуђач доставља Изјаву о испуњавању услова у поступку предметне набавке (образац 1. овог Позива за подношење понуда, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом.

Напомена: Наручилац задржава право да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rsНАЧЕЛНИК
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић, дипл. правник

 

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID