Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге сузбијања комараца

   

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Панчева. бр. II-06-020-6/2014-30 од 07.07.2014. год. и члана 49. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града Панчева, наручилац Градска управа града Панчева, упућује

Позив за подношење понуде
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге сузбијања комараца, Бр. XI-13-404-122/2014 , поднесете понуду, према условима и роковима из овог Позива за подношење понуда и Обрасца понуде, које вам достављамо у прилогу:

Предмет набавке: Набавка услуге сузбијања комараца

Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге сузбијања штеточина - 90922000

Рок за подношење понуда: 29.07.2014. године, до 10:00 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге сузбијања комараца, Бр. XI-13-404-122/2014 - не отварати“
Разматрање понуда ће се обавити дана: 29.07.2014. године у 10:15 часова

Услови:
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следеће услове:
1) Да понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде;
4) Да понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке;
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
7) Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно и да је у претходне
три године (2011., 2012. и 2013.) пружао услуге сузбијања комараца минимум 30.000 ха површине (збирно за све три године) и да поседује сертификат ИСО 9001, 14000 и 18000.
8) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да има опрему потребну
за обављање предметне услуге и то:
да има најмање 3 авиона са опремом за навигацију
најмање 1 транспортно теретно возило, са ADR дозволом, минималне носивости 3 тоне, за превоз препарата,
- најмање 5 возила са ADR дозволом, монтираним ULV уређајима и GPS уређајима или ручне GPS уређаје.

9) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање:
1 лекара епидемиолога,
1 вишег санитарног техничара,
1 санитарног техничара
5 запослених радника са Потврдама о положеном стручном испиту за руковање опасним материјама
5 возача са ADR сертификатима.
Доказ:
Понуђач доставља Изјаву о испуњавању услова у поступку предметне набавке (образац 1. овог Позива за подношење понуда, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом.

Напомена: Наручилац задржава право да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rsНАЧЕЛНИК
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић, дипл. правник

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID