Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге – Угоститељске услуге за пројекат 'Управљање имовином 1,2,3'

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге - Угоститељске услуге за пројекат „Управљање имовином 1,2,3“, Бр. XI-13-404-112/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге - Угоститељске услуге за пројекат „Управљање имовином 1,2,3“

Назив и ознака из Општег речника набавке: 55300000-Услуге ресторана и услуге послуживања храном

Процењена вредност набавке: 150.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Рок за подношење понуде: 02.07.2014. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 02.07.2014. године у 12:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге - Угоститељске услуге за пројекат „Управљање имовином 1,2,3“, Бр. XI-13-404-112/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Економски најповољнија понуда“

Додатни услови
Понуђач који учествује у предметној набавци мора да испуњава следеће додатне услове:
1. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да поседује важећи HCCP сертификат, издат од стране независне сертификационе куће која је акредитована за ту делатност од стране Акредитационог тела Србије - АТС  и/или Европске кооперације за акредитацију - ЕА,
2. Да располаже довољним техничким капацитетом , односно да поседује угоститељски објекат/ресторан (не даљи од 1000 метара од пословног простора Наручиоца) који може истовремено да опслужи минимум 25 гостију, као и  могућност доставе кетеринга на договорено место испоруке
Понуђачи морају у понуди навести државу у којој су регистровани или чији су држављани, стандардним доказом о националности у складу са локалним законодавством
Понуђачи морају да потпишу изјаву да се не налазе ни у једној од наведених ситуација (Образац 1.)

Особа за контакт
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rsАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер,
службеник за јавне набавке
 

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID