Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге – Текуће поправке и одржавање мреже видео надзора

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге - Текуће поправке и одржавање мреже видео надзора, Br. XI-13-404-104/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге - Текуће поправке и одржавање мреже видео надзора

Назив и ознака из Општег речника набавке:Услуге поправке и одржавања видео опреме - 50343000

Процењена вредност набавке на коју се Закон не примењује: 208.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а, на годишњем нивоу

Рок за подношење понуде:10.06.2014. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:10.06.2014. године у 12:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге - Текуће поправке и одржавање мреже видео надзора, Бр. XI-13-404-104/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Услов :Потребно је да Понуђач приликом подношења Обрасца понуде достави Норматив радног времена, потписан, и оверен печатом

Особа за контакт:Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rsАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID