Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге коричења и прекоричавања

   

Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке услуге коричења и прекоричавања за потребе Градске управе града Панчева, Бр. XI-13-404-95/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка услуге коричења и прекоричавања

Назив и ознака из Општег речника набавке:Услуга повезивања књига и завршна обрада књига - 79971000

Процењена вредност набавке:250.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Рок за подношење понуде:21.05.2014. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:21.05.2014. године у 12:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге коричења и прекоричавања,
Бр. XI-13-404-95/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде:„Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке
E-mail: javne.nabavke@pancevo.rsАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове
истраживања тржишта и послове
планирања набавки
Бранислав Батинић, дипл. менаџер
 службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID