Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге одржавања софтвера Хермес

   

На основу члана 36. став. 1. тачка 2. и члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама
 („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), објављујемо:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

Опис предмета набавке: Набавка услуге одржавања софтвера Хермес

Назив и ознака из општег речника набавке:
Услуга одржавања и поправке софтвера - 72267000

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, а због техничких разлога, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
Информациони систем „Хермес“ (софтверски пакет) Градске управе града Панчева, састоји се од већег броја модула, које је развило и у Градској управи града Панчева имплементирало Друштво за израду информационих система „Mega computer engineering” из Београда. За следеће модуле истекао је гарантни период и они се налазе у режиму редовног одржавања: Писарница, Писарница-органи решавања, Матичне књиге рођених, Матичне књиге венчаних, Матичне књиге умрлих, Књига држављана, Апликација за комуникацију са централним системом матичних књига, Управни поступак матичара, Регистар становништва, Бирачки списак, Изборна процедура, Регистар просторних јединица, Дечији додаци писарница и дечији додаци орган решавања, Породиљски додаци, Електронска евиденција радног времена, Буџетско пословање, Ликвидатура, Благајна, Благајна бенуин бонова, Исплата физичким лицима, Администрација система, Е-управа, Синхронизација саљ wеб порталом, Обрачун плата, Кадровска евиденција, Основна средства, Радне књижице, Систем 48, Регистар запослених.
С обзиром да је власник ауторских права над изворним кодом поменутих програмских модула и дизајном базе података понуђач - Друштво за израду информационих система „Mega computer engineering” ДОО, Београд, улица Мис Ирбијеве бр. 48г, је предузеће које једино може да врши услуге одржавања и надоградње информационог система „Хермес“ за Градску управу града Панчева, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за услуге који су предмет јавне набавке, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН, спровешће се са понуђачем - Друштво за израду информационих система „Мега цомпутер енгинееринг“, Београд, Мис Ирбијеве бр. 48 г, а на основу Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, бр. 404-02-685/14 од 05.05.2014. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Друштво за израду информационих система „Mega computer engineering” ДОО, Београд, улица Мис Ирбијеве бр. 48гКОМИСИЈА


Петар Новаков, стручно лице и лице задужено за реализацију уговора                        

Бојан Петров, дипл. правник                        

Наташа Рајков, дипл. економиста                   

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID