Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Уређење атарских путева према пројектима – периодично одржавање атарских путева

   

На основу члана 55. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12), Градска управа града Панчева објављује


ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ


1. Назив наручиоца: Градска управа града Панчева
2. Адреса наручиоца: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: arhiva.pancevo.rs
4. Врста наручиоца: Градска управа
5. Врста предмета: Радови
6. Опис предмет набавке: Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева, обликована у 11 партија, и то:
Партија 1. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Глогоњ
Укупна дужина атарског пута 5.093,360 м

Партија 2. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Долово
Укупна дужина атарског пута 900 м

Партија 3. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Качарево
Укупна дужина атарског пута 1.860,228 м

Партија 4. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Јабука
Укупна дужина атарског пута 3.796,977 м

Партија 5. - Уређење атарских путева према пројектима -
ериодично одржавање атарских путева к.о. Панчево
Укупна дужина атарског пута 1.568,997 м

Партија 6. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Банатско Ново Село
Укупна дужина атарског пута 945,500 м

Партија 7. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Старчево
Укупна дужина атарског пута 1.093,890 м

Партија 8. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Банатски Брестовац
Укупна дужина атарског пута 2.207,770 м

Партија 9. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Војловица
Укупна дужина атарског пута 1.755,500 м


Партија 10. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Иваново
Укупна дужина атарског пута 1.150 м

Партија 11. - Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева к.о. Омољица
Укупна дужина атарског пута 4.020 м

7.    Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на одржавању путева - 45233141
Природа радова: Уређење атарских путева према пројектима - периодично одржавање атарских путева по партијама
Обим радова: Укупне дужине за 11 партија - 24.391,957 м
Место извођења радова: к.о. Глогоњ, к.о. Долово, к.о. Панчево, к.о. банатско Ново Село, к.о. Старчево, к.о. Банатски Брестовац, к.о. Војловица, к.о. Иваново и к.о. Омољица
Ознака из класификације делатности: Сектор F , Област 42, Грана 42.1., Група 42.11
Изградња путева и аутопутева
8.    Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора
    јул/август 2014. год.
9.    Број уговора које наручилац намерава закључити:
    11 уговора
8.    Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина бр. 22-26, www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина бр. 11, www.minrzs.gov.rs НАЧЕЛНИК
Градске управе града Панчева
 Милорад Милићевић, дипл. правник

Претходно обавештење

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID