Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге израде печата, штамбиља, факсимила и датумара за потребе органа града Панчева

   

Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке услуге израде печата, штамбиља, факсимила и датумара за потребе органа града Панчева, Br. XI-13-404-89/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка услуге израде печата, штамбиља, факсимила и датумара за потребе органа града Панчева

Назив и ознака из Општег речника набавке:
печати и жигови -30192151
штамбиљи - 30192153

Процењена вредност набавке: 83.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Рок за подношење понуде: 13.05.2014. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 13.05.2014. године у 12:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге израде печата, штамбиља, факсимила и датумара за потребе органа града Панчева, Бр. XI-13-404-89/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Услови: Понуђач мора имати Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Управа за странце и управне послове у предмету давања овлашћења за израду печата државних и других органа

Особа за контакт: Наташа Рајков, дипл. економиста
E-mail: javne.nabavke@pancevo.rs


Агенција за јавне набавке
Наташа Рајков, дипл. економиста

Позив за подношење понуда

Додатно појашњење

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID