Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге хемијског чишћења

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге хемијског чишћења, Бр. XI-13-404-72/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка услуге хемијског чишћења

Назив и ознака из Општег речника набавке:Услуге прања и хемијског чишћења - 98310000

Процењена вредност набавке: 83.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Рок за подношење понуде:17.04.2014. године, до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:17.04.2014. године у 10:15 часова

Начин подношења понуде:Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге хемијског чишћења, Бр. XI-13-404-72/2014 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт:Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rsАГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић, дипл. менаџер
службеник за јавне набавке
 

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID