Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге вештачења

   

Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке услуге вештачења, Бр. XI-13-404-59/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге вештачења
Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге вештачења - 71319000
Процењена вредност набавке:83.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а
Рок за подношење понуде: 24.03.2014. године, до 12:00 часова
Разматрање понуда ће се обавити дана: 24.03.2014. године у 12:15 часова
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге вештачења, Бр. XI-13-404-59/2014 - не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
Услов: Понуђач треба да буде овлашћен вештак за процену вредности непокретности
Доказ: Решење Министарства правде РС о именовању судског вештака за област грађевинарство (грађевинско земљишта и некретнине)
Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rs


АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке
 

Позив за подношење понуде

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID