Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације

   

На основу чланова 36. и 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), објављујемо:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

Опис предмета набавке: Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације, Бр. XI-13-404-24/2014

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Услуга одржавања и поправке софтвера - 72267000.

БРОЈ И ДАТУМ ПРВОБИТНО ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА: Уговор бр. I 01-404-36/09 од 02.04.2009.год и 21.03.2011.год.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Институт Михајло Пупин д.о.о. , Београд, ул. Волгина бр. 15 је аутор следећих софтвера:
информациони систем локалне пореске администрације - IS LPA .
апликација масовне штампе пореских документа локалне пореске администрације
програмски систем за анализу пословања локалне пореске администрације
Обзиром да постоје искључива права наведеног предузећа на софтвер који су израдили, те ниједан други понуђач не може приступити истом и пружати услуге одржавања, Наручилац је покренуо преговарачки поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Институт Михајло Пупин д.о.о, Београд, ул. Волгина бр. 15, ПИБ 100008310, матични број 07014694.


КОМИСИЈА


Милица Марјановић, стручно лице, заменик члана            

Љубица Валашко, дипл. менаџер, стручно лице, члан            

Маријана Нинић, дипл. економиста, стручно лице, члан      

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID