Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге текућих поправки и одржавања опреме за комуникацију

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге текућих поправки и одржавања опреме за комуникацију, Бр. XI-13-404-43/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде: 26.02.2014. године, до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити 26.02.2014. године у 10:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге текућих поправки и одржавања опреме за комуникацију, Бр. XI-13-404-43/2014 - не отварати“
Понуђач је у обавези да уз понуду достави норматив радног времена и листу резервних делова и потрошног материјала са ценама без ПДВ-а.
Критеријуми за избор најповољније понуде: „најнижа понуђена цена“
Особа за контакт: Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@pancevo.rs
Назив и ознака из општег речника набавке:50330000


Агенција за јавне набавке
Бранислав Батинић

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID