Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге текућег одржавања опреме за јавну безбедност

   

Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке услуге текућег одржавања опреме за јавну безбедност, Бр. XI-13-404-36/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде: 19.02.2014. године, до 12:00 часова
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку  услуге текућег одржавања опреме за јавну безбедност, Бр. XI-13-404-36/2014 - не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде: „најнижа понуђена цена“
Услови: Да понуђач има најмање једно доставно возило.
Доказ: Понуђач мора доставити копију саобраћајне дозволе, Уговор о закупу возила, или Уговор о лизингу.
Особа за контакт: Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, branislav.batinic@pancevo.rs
Назив и ознака из Општег речника набавке : Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме - 50610000Службеник за јавне набавке
Бранислав Батинић, дипл.менаџер


Позив за подношење понуде

 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID