Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге осигурања возила возног парка Градске управе града Панчева

   

На основу чланова 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
упућујемо

        ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

интерНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Набавка услуге осигурања возила возног парка Градске управе града Панчева

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
Услуге осигурања моторних возила 66514110

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
У ситуацији када постоје понуде понуђача домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. ЗЈН.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чији је збир каско осигурања нижи

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина бр. 22-26, www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина бр. 11, www.minrzs.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Набавка услуге осигурања возила возног парка Градске управе града Панчева, Бр. XI-13-404-25/2014 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.02.2014. године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Рок за подношење понуда је 19.02.2014. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 19.02.2014. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Злата Живанов-Крапеж, dipl. ecc , e-mail адреса: zlata.zivanov-krapez@pancevo.rs
КОМИСИЈА

Љиљана Стојсављевић, дипл. ецц, стручно лице, члан        

Злата Живанов-Крапеж, дипл. ецц, службеник за јавне набавке, члан
                   
Милан Крстић, члан                               

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID