Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка електроматеријала

   

Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке електроматеријала, Бр. XI-13-404-33/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде: 12.02.2014. године, до 12:00 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: јавне.набавке@панцево.рс, или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку електроматеријала, Бр. XI-13-404-3/2014 - не отварати"

Критеријуми за избор најповољније понуде: „најнижа понуђена цена“

Услови: Понуђач мора доставити Извод из земљишне књиге, односно Препис листа непокретности, Уговор о закупу или други правни основ за коришћење пословног простора који се користи за обављање делатности која је предмет ове набавке, а који се налази на територији града Панчева

Особа за контакт: Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, branislav.batinic@pancevo.rs

Назив и ознака из Општег речника набавке : Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета - 31000000Агенција за јавне набавке
Бранислав Батинић

Позив за подношење понуде
 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID