Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка материјала за водовод и грејање

   

Позив за подношење понуде

Позивамо Вас да у поступку набавке материјала за водовод и грејање,
Бр. XI-13-404-8/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде,
коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде: 05.02.2014. године, до 12:00 часова
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку материјала за водовод и грејање,
Бр. XI-13-404-8/2014 - не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде: „најнижа понуђена цена“
Услови: Понуђач мора доставити Извод из земљишне књиге, односно Препис листа непокретности, Уговор о закупу или други правни основ за коришћење пословног простора који се користи за обављање делатности која је предмет ове набавке, а који се налази на територији града Панчева
Особа за контакт:Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, branislav.batinic@pancevo.rs
Назив и ознака из Општег речника набавке: Материјал за водоинсталатерске послове и грејање - 44115200


Агенција за јавне набавке
 Бранислав Батинић


Позив за подношење понуде 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID