Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка рачунарске опреме за пољочуварску службу

   

На основу чланова 32. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка рачунарске опреме за пољочуварску службу

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
-Рачунарска опрема - 30230000

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку рачунарске опреме за пољочуварску службу, Бр. XI-13-404-140/2013 - Ев.бр. ЈНОП-Д-6/2013 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.12.2013. год. до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 05.12.2013. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 05.12.2013. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  
-Милорад Малић, e-mail адреса: milorad.malic@pancevo.rs
-Зорица Богданов, e-mail адреса: zorica.bogdanov@pancevo.rs


КОМИСИЈА

-Зоран Марин, стручно лице, члан

-Милорад Малић, лице задужено за реализацију поступка и уговора, члан

-Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, члан

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID