Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге одржавања система за континуално мерење квалитета ваздуха уз набавку резервних делова

   

На основу чланова 32. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Панчева

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуге одржавања система за континуално мерење квалитета ваздуха уз набавку резервних делова

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
-Услуге поправке и одржавања апарата за мерење и испитивање и контролу - 50410000
-Услуге калибрације (баждарења) - 50433000

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија
бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, радним данима од 08:00 до 15:00 часова
са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге одржавања система за континуално мерење квалитета ваздуха уз набавку резервних делова, Бр. XI-13-404-137/2013 - Ев.бр. JNOP-U-14/2013 - НЕ ОТВАРАТИ&рдqуо;.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.12.2013. год. до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 04.12.2013. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 04.12.2013. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Марија Крстић, дипл. правник, e-mail: marija.krstic@pancevo.rs
Весна Петковић Боровница, e-mail: vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs

КОМИСИЈА

Милан Глумац, дипл. правник, стручно лице, члан

Олга Шиповац, стручно лице, члан

Весна Петковић Боровница, стручно лице, члан

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID