Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге утврђивања вредности (комасациона процена) земљишта у поступку комасације К.О. Глогоњ

   На основу чланова 32. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Набавка услуге утврђивања вредности (комасациона процена) земљишта у поступку  комасације К.О. Глогоњ

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Услуге у области пољопривреде - 77100000

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде „најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен краћи рок извршења услуге.
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. став 3. ЗЈН

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
    у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4,
радним данима од 08:00 до 15:00 часова
    са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
    са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу  - Град Панчево, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4,
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за Бр. XI-13-404-106/2013 #- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуда је 26.08.2013. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 26.08.2013. године, у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, Панчево, Трг краља Петра бр. 2-4.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Владимир Сантрач, стручно лице, тел.бр. 064/8662340.


КОМИСИЈА

Владимир Сантрач, стручно лице, члан

Маја Свирчевић Прекић, члан

Дејан Јовановић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, члан
 

Конкурсна документација

Измена конкурсне докуметације

Додатно објашњење


Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID