Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Претходно обавештење

   

На основу члана 55. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,бр. 124/12), наручилац објављује


                ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ


1.    Назив наручиоца: Град Панчево
2.    Адреса наручиоца: 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4
3.    Интернет страница наручиоца: arhiva.pancevo.rs
4.    Врста наручиоца: Органи државне управе
5.    Врста предмета: Услуге
        Набавка услуге спровођења комасације пољопривредног земљишта у К.О. Глогоњ
        Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у области пољопривреде - 77100000

6.    Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора: август/септембар  2013. год.

7.    Број уговора које наручилац намерава закључити:  један уговор

8.    Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне                     аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама,       заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.
      arhiva.pancevo.rs                                                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                                                                                                             Павле Раданов

 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID