Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка финансијске услуге кредита

   На основу чланова 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Правилника о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Сл. гласник РС“ бр. 31/13), упућујемо

                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: arhiva.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државни орган

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Набавка финансијске услуге кредита

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Услуге одобравања кредита 66113000

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Цена кредита је ефективна каматна стопа, која је обрачуната сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну.
Најповољнија понуда је понуда са најнижом ефективном каматном стопом.
Понуде ће бити рангиране по опадајућој вредности понуда у односу на најповољнију понуду.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде.
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. став 3. ЗЈН

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
    у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4,
радним данима од 08:00 до 15:00 часова
    са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
    са интернет странице Наручиоца - arhiva.pancevo.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу  - Град Панчево, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4,
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за ЈН Бр. Бр. XI-13-404-95/2013 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
Рок за подношење понуда је 15.07.2013. године до 10:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 15.07.2013. године, у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија бр. 3, Панчево, Трг краља Петра бр. 2-4.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Ениса Аговић-Хоти, дипл. правник, бр. телефона 013/308858 и 013/342954


КОМИСИЈА

Ениса Аговић-Хоти, дипл. правник, председник

Злата Живанов Крапеж, дипл. ецц., службеник за јавне набавке, члан

Ивана Јокић, дипл. ецц., службеник за јавне набавке, члан

Конкурсна документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Докуметација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Документација

Допуна документације

Додатно објасњење

Додатно објашњење 2

Додатно објасњење 3

Додатно објашњење 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена позива за подношење понуда

Пречишћен текст конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID