Званична презентација града Панчева
gradska_uprava_14_1.jpg


ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ''НАРОДНЕ (СТАРЕ ВАЈФЕРТОВЕ) ПИВАРЕ'' У ПАНЧЕВУ

   

 ГРАД ПАНЧЕВО

У складу са чланом 40. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (''Службени гласник РС'' број 58/12), расписује

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ''НАРОДНЕ (СТАРЕ ВАЈФЕРТОВЕ) ПИВАРЕ'' У ПАНЧЕВУ

1. Расписивач и спроводиоци:
Расписивач конкурса је: Град Панчево
Спроводилац конкурса: Радна група за расписивање Конкурса на тему: „Израда идејног решења реконструкције и ревитализације  „Народне (Старе Вајфертове) пиваре“ у Панчеву

2. Циљ конкурса:
Циљ конкурса је избор најбољег идејног урбанистичко- архитектонског решења.
Расписивању урбанистичко-архитектонског конкурса приступило се у циљу преиспитивања функционалних и просторних потенцијала комплекса ''Народне (Старе Вајфертове) пиваре'' у Панчеву, као и избора намена и садржаја који би обогатили понуду центра града и старог градског језгра. Предложена решења треба да допринесу оживљавању овог комплекса као вредног споменика индустријског наслеђа - непокретног културног добра од великог значаја, и да га повежу са непосредним окружењем (обалом Тамиша, центром Панчева, осталим културно-историјским споменицима у ближем и даљем окружењу). Намена  и њена организација у оквиру простора треба да се односи на цео комплекс Пиваре и да свеобухватно сагледа могућности што бољег коришћења овог комплекса.

3. Тип конкурса:
По врсти: отворени, јавни.
По задатку: идејни урбанистичко-архитектонски
По облику: једностепени
Према начину и предаји рада: анонимни

4. Опис и задатак конкурса:
Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење комплекса ''Народне (Старе Вајфертове) пиваре'' у Панчеву. Задатак конкурса је израда урбанистичко-архитектонског идејног решења комплекса ''Народне (Старе Вајфертове) пиваре'' у Панчеву. Конкурсним решењем дефинисати садржаје комплекса и њихове међусобне односе, у циљу добијања хармоничног вишенаменског простора примереног културно-историјским вредностима које представља, као и атрактивном положају у непосредној близини старог градског језгра, центра града и обале реке.

Групације намена:
- Центар пиварства који подразумева:
1. Мануфактурну производњу пива, музеј пиварства, спомен собу Ђорђа Вајферта (са освртом на његов допринос у области пиварства, банкарства и рударства), промоцију технолошког развоја
2. Ресторан-пивницу
3. Академију пиварства
- Филмски град  који подразумева:
1. Просторе намењене филмској индустрији (филмски студији и атељеи)
2. Салу за филмске пројекције и простор за презентацију филмова снимљених у Панчеву
3. Комерцијалне садржаје (угоститељски садржаји и смештајни капацитети)
- Центар заједнице који подразумева:
1. Музеј заједнице (представљање наслеђа, културе и обичаја народа који су живели или и даље живе у Панчеву)
2. Мануфактурну производњу и старе занате
3. Простор за пласман производа
4. Простор за радионице/презентације/праксе средњих школа

5. Учесници конкурса:
На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.
На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса.

6. Обавезни услови за учешће на конкурсу:
Обавезни услови за учешће на конкурсу су:
- да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса
- да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко - обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса

7. Састав жирија и известиоца:
Жири конкурса је у следећем саставу:
- Евица Димитријевић Рајшић, дипломирани инжењер архитектуре, стручни члан, председник
- Др Аница Туфегџић, дипломирани инжењер архитектуре, стручни члан
- Саша Михајлов, дипломирани историчар уметности, стручни члан
- Др Сретен Вујовић, дипломирани социолог, стручни члан
- Зоран Ђукановић, дипломирани инжењер архитектуре, стручни члан
- Јасмина Вујовић, дипломирани инжењер архитектуре, представник расписивача, члан
- Бранислав Ровчанин, бечелор у туризму и угоститељству, представник расписивача, члан
- Оливера Драгаш, дипломирани инжењер архитектуре, представник расписивача, члан
- Тамара Тасић, дипломирани инжењер архитектуре, представник расписивача, члан
- Представник Амбасаде Државе Израел, почасни члан
- Представник Амбасаде Савезне Републике Немачке, почасни члан
Известиоци конкурса су:
- Татјана Весковић, дипломирани правник
- Петар Јованов, дипломирани инжењер геодезије

8. Садржај конкурсне документације
Садржај конкурсне документације обрађен је у програму конкурса који

можете скинути преко линка са краја овог текста

9. Услови, начин и адреса преузимања конкурсне докуметнације
Конкурсна документација се може преузети преко линкова са краја овог текста.

10. Конкурсни  рокови:
Почетак конкурсног рока/ датум оглашавања је 06.11.2014 године
Конкурс почиње да тече од 17.11.2014.год.
Подлоге и документација Конкурса могу се преузети од 17.11.2014.год.преко линкова са краја овог текста
Обилазак комплекса који је предмет Конкурса је 05.12.2014.год.
Постављање питања и достављање одговора је до 22.12.2014.год.
Рок за предају радова је 02.02.2015.
Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је 03.02.2015 године
Завршетак рада жирија је 13.02.2015 године
Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 17.02.2015 године
Почетак постконкурсних активности је од 02.03.2015 године
Отварање изложбе конкурсних  радова је од 05.05.2015 године.

Извор и више информација на:
petar.jovanov@direkcija.pancevo.rs
tatjana.veskovic@pancevo.rs

11. Садржај конкурсног рада
Садржај конкурсног рада обрађен је  у програму конкурса који се може

преузети преко линка са краја овог текста.

12. Начин техничко- обликовне обраде конкурсног рада
Начин техничко- обликовне обраде конкурсног рада обрађен је  у програму

конкурса који се може преузети преко линка са краја овог текста.

13. Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова
Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:
- одговор на тему конкурса
- концепт решења
- програм и структура решења
- актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу
- однос према заштити, очувању и унапређењу културно историјског наслеђа
- финансијска рационалност у реализацији конкурсног решења
- одрживост и могућност фазне реализације

14.  Врста и висина награда  и  откупа:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 8 ( осам) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се награде, у нето износу  и откуп, у нето износу,   и то на следећи начин:
Прва награда                   300.000,00  дин
Друга награда                 200.000,00  дин
Трећа награда                 100.000,00  дин

Фонд за откуп  радова и то  за  два откупа износи по 50.000,00 динара у нето износу, и може се, али не мора, реализовати, у зависности од квалитета приспелих радова.
Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о конкурсима из области архитектуре и урбанизма.

15. Начин реализације првопласираног рада, понуђену цену и рокове, навод да ли ће уговор након конкурса бити закључен између расписивача и аутора рада, као и предмет тог уговора
Награђени и откупљени радови постају власништво расписивача конкурса који их може користити у целости или у деловима.
Аутори награђених и откупљених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката,  по потреби и позиву.

16. Услови и заштита ауторских права
Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

17.  Језик конкурса
Конкурс се расписује и спроводи на српском језику.

Овде можете преузети конкурсну документацију

1. Распис конкурса

2. Програм конкурса

3. Изводи из планова

4. Графички прилози

5. Фото документација

6.Питања и одговори


 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID